جستجو
جستجوی دقیق کلمه
انگلیسی
  • گروه پژوهشی آهن و فولاد ارفع

  • گروه پژوهشی آهن و فولاد ارفع

  • گروه پژوهشی آهن و فولاد ارفع

  • گروه پژوهشی آهن و فولاد ارفع

  • گروه پژوهشی آهن و فولاد ارفع

  • گروه پژوهشی آهن و فولاد ارفع

  • گروه پژوهشی آهن و فولاد ارفع

گروه پژوهشی آهن و فولاد ارفع

Ø      "گروه پژوهشی آهن و فولاد ارفع" نخستین واحد پژوهشی خصوصی در زمینه آهن و فولاد دارای مجوز قطعی از وزارت فرهنگ و آموزش عالی

Ø      تنها نماینده شرکتOTSK چین در ایران در خصوص فناوری کوره تونلی و Car bottom