جستجو
جستجوی دقیق کلمه
انگلیسی

همواره، حفاظت از آهن اسفنجی در برابر اکسایش مجدد یکی از دغدغه های واحدهای آهن سازی بوده است که بر همین اساس، مطالعات حاضر طراحی شده اند تا از صرف هزینه های فراوان جهت احداث واحد حفاظت از آهن اسفنجی در برابر اکسایش مجدد و نیز هزینه های اپراتوری مربوطه کاسته شود.

هدف این طرح دستیابی به روش جدید حفاظت از آهن اسفنجی در برابر اکسایش مجدد.است.