جستجو
جستجوی دقیق کلمه
انگلیسی

دستیابی به میزان مصرف مواد اولیه و انرژی در تولید آهن اسفنجی به روش احیا مستقیم به کمک زغال در کوره تونلی و نوشتن الگوریتم و برنامه ای برای محاسبه موازنه جرم و انرژی فرآیند برای شرایط مختلف تغییر مشخصات مواد ورودی و کیفیت محصول خروجی.