جستجو
جستجوی دقیق کلمه
انگلیسی

در این طرح

پس از معرفی انواع تکنولوژی های مرتبط با احیا آهن به مقایسه این روش ها پرداخته شده و روش مناسب برای احداث واحدهای کوچک مقیاس با توجه به شرایط و زیرساخت های مرتبط معرفی می گردد.