جستجو
جستجوی دقیق کلمه
انگلیسی

در این طرح، فاکتورهای فنی و اقتصادی احداث واحد تولید آهن اسفنجی به روش SL/RN و تبدیل محصول تولیدی به بریکت گرم بررسی می شود. اهداف این طرح عبارتند از:

  • تعیین امکانپذیری فنی ـ اقتصادی احداث واحد و برآورد امکانات و تجهیزات لازم
  • تعیین شاخص های مالی طرح پس از بهره برداری

معرفی روش SL/RN بعنوان یکی از فرآیندهای احیای سنگ آهن که از ذغال استفاده می کنند