جستجو
جستجوی دقیق کلمه
انگلیسی

در این پروژه امکان پذیری طراحی احداث پایلوت تصفیه ماسه سیلیسی توسط گروه پژوهشی آهن و فولاد ارفع بررسی شد. این موضوع توسط کارشناسان، مورد ارزیابی علمی و فنی قرار گرفت و با توجه به سوابقی که در مقالات موجود بود آزمایش های مقدماتی طراحی و تستهای آزمایشگاهی و پایلوت با مشارکت کارشناسان ارفع و شرکت تحقیقات فلزات غیرآهنی انجام پذیرفت. همچنین بر مبنای اعلام نیاز کارفرما مبنی بر ضرورت بازنگری خط موجود و ارائه پیشنهاد برای اصلاح و بهینه سازی خط فرآوری فعلی، پیشنهاداتی ارائه گردید.